O FIRMIE

Firma MP PROJEKT powstała formalnie w czerwcu 2012 roku. Właścicielem jest mgr inż. Maciej Pospieszny posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi i projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Firma posiada spore doświadczenie i specjalizuje się w projektowaniu sieci infrastruktury podziemnej głównie w zakresie sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych, projektowaniu instalacji wewnętrznych,  przyłączy, adaptacji gotowych projektów budowlanych, prowadzeniu inwestycji oraz nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach.

Firma MP PROJEKT działa na terenie całego kraju i szybko się rozwija dzięki młodemu i ambitnemu zespołowi zgranych osób, którego mocną podstawą jest doświadczenie zdobyte przez właściciela w zakresie nadzoru nad robotami budowlanymi, projektowania i kierowania projektami inwestycyjnymi.

Firma współpracuje z wieloma inwestorami publicznymi i prywatnymi oraz z biurami projektowymi i inżynierskimi.

Zespół:

  • mgr inż. Monika Majorczyk
  • mgr Marta Pospieszna
  • inż. Natalia Ćwiertnia
  • inż. Anna Kaszkowiak
  • Paula Zych
our team

Oferta

Projektowanie sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych i gazowych.

Projektowanie przyłączy.

Projektowanie obiektów budowlanych związanych z inżynierią środowiska:

– przepompownie ścieków i wody, hydrofornie,
– oczyszczalnie ścieków,
– stacje uzdatniania wody,
– obiekty gospodarki odpadami,
– obiekty retencyjne wód opadowych.

Programy funkcjonalno – użytkowe (PFU).

Pełnobranżowy nadzór inwestorski, usługi inżyniera kontraktu i w zakresie inwestora zastępczego oraz kierownika projektu (w tym wg procedur FIDIC).

Opinie techniczne, koncepcje, analizy w zakresie:

– systemów zaopatrzenia w wodę,
– odprowadzania ścieków,
– branży wod-kan, grzewczej,
– odpadów, ochrony środowiska,
– wód opadowych i innych.

Doradztwo i nadzór w sprawach rozwiązywania problemów związanych z eksploatacją istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, wód opadowych, stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków.Sprzedaż gotowych projektów (głównie z oferty firmy ARCHON) w korzystnych cenach.   

Adaptacja projektów gotowych (także od klienta) wraz z kompletnym przygotowaniem dokumentów z pozyskaniem wymganych decyzji m.in. :

– warunki zabudowy,
– decyzje lokalizacyjne,
– decyzje środowiskowe,
– pozwolenia wodnoprawne,
– pozwolenia na budowę.

Usługi w zakresie pozyskiwania decyzji administracyjnych w procesie budowlanym : warunki zabudowy, decyzje lokalizacyjne, decyzje środowiskowe, pozwolenia wodnoprawne, pozwolenia na budowę.

Mapy geodezyjne zasadnicze, ewidencyjne i do celów projektowych.

Usługi w zakresie przygotowania, projektowania i realizacji inwestycji budowlanych.

Dokumentacje przetargowe i ofertowe.

WSPÓŁPRACUJEMY

Realizacje

2021

Pełnobranżowy nadzór inwestorski nad zadaniem.

Wartość inwestycji 7,7 mln zł.

Inwestor ZGK Sp. z o.o. w Szamotułach.

Inwestor : ZGK w Szamotułach Sp. z o.o.

Pełnobranżowy nadzór inwestorski.

Wartość inwestycji ok. 2,5 mln zł.

Inwestor : Gmina Lubasz.

2020

Dokumentacja projektowa sieci wodociągowej w ul. Powstańców Wlkp.

Inwestor : ZGK w  Szamotułach Sp. z o.o.

Pełnobranżowy nadzór inwestorski nad zadaniem pn.: „Poprawa efektywności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii budynków Zakładu Karnego we Wronkach”.

Inwestor: Zakład Karny we Wronkach

Kierownik Zespołu Inżyniera Kontraktu dla zadań pn.: „Kanalizacja sanitarna w zlewni istniejącego Kolektora Umultowskiego oraz Kanalizacja sanitarna na terenie Umultowa i Moraska”.

Wartość inwestycji ok 5,6 mln zł.

Inwestor AQUANET Poznań.

Projekty budowlane sieci gazowych wraz z przyłączami w miejscowościach Nowa Wieś, gm. Wronki, Szamotuły, Gaj Mały, Grodzisk Wlkp.

Inwestor : Polska Spółka Gazownictwa .

2019

Programy funkcjonalno–użytkowe dla 3 zadań w ramach projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Dąbie”.

Inwestor: Gmina Dąbie.

Projekt budowlany pn: Sieć zewnętrzna : wodociągowa i kanalizacji sanitarnej w m. Kowanówko, gm. Oborniki w obrębie działek między ulicą Bluszczową a ulicą ks. Żelazko.

Inwestor PWiK Sp. z o.o. w Obornikach.

Projekt budowlany, nadzór autorski, kierowanie robotami budowlanymi dla zadania pn.: „Budowie sieci wodociągowej, w m. Wielonek” dł. ok 700 mb.

Inwestor: Gmina Ostroróg.

Nadzór inwestorski przy zadaniu pn.: „Bezwykopowa budowa kanalizacji deszczowej rów W15 DN800-DN1400 w ul. Mickiewicza we Wronkach”.

Inwestor: UMiG Wronki.

Pełnobranżowy nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn.: „Budowa sieci 13 Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gmin Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”. Wartość projektu ok 21 mln zł.

Inwestor : PRGOK Piła.

Pełnobranżowy nadzór inwestorski nad zadaniem pn.: „Budowa 61 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Skwierzyna”. Inwestor:

Gmina Skwierzyna.

2018

Projekt budowlany pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Szczecińskiej w Gorzowie Wlkp.”, długość sieci ok 7,2 km kanalizacji grawitacyjnej, 0,62 km kanalizacji ciśnieniowej, 2 szt. przepompowni ścieków, około 80 szt. przyłączy.

Inwestor PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.

Pełnobranżowy nadzór inwestorski dla inwestycji pn.; „Przebudowa i modernizacja mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Ostroróg”.

Inwestor : AQUANET Ostroróg Sp. z o.o.

Nadzór inwestorski branży sanitarnej nad budową oczyszczalni ścieków w Lubaszu.

Inwestor: GZK Sp. z o.o. w Lubaszu.

Nadzór inwestorski branży sanitarnej nad budową oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie.

Inwestor: Gmina Drawski Młyn

Nadzór inwestorski branży sanitarnej nad budową hali produkcyjno-magazynowej w Niepruszewie.

Inwestor : KREISPACK.

2017

Projekt budowlany pn.; Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej  z rur PE wraz z przyłączami wodociągowymi na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki, pomiędzy miejscowościami Słowak i Zgniłe Błoto. Długość sieci – 3,3 km.

Inwestor: Gmina Aleksandrów Łódzki.

Pełnobranżowy nadzór inwestorski nad zadaniem pn.; „Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody przy ul. Janka z Czarnkowa w Wieleniu”.

Inwestor : Gmina Wieleń.

Projekt budowlany pn.; Rozdzielcza sieć wodociągowa Sławno-Dębe. Długość sieci 5,6 km.

Inwestor GZK Sp. z o.o. w Lubaszu.

Projekt budowlany pn.; „Wymiana rurociągu wody surowej – przejście pod korytem Starej Warty”, Długość ok 1,5 km DN600.

Inwestor PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.

Nadzór inwestorski nad budową ok. 3 km sieci wodociągowej w m. Boruja Kościelna, gm. Nowy Tomyśl.

Inwestor: Gmina Nowy Tomyśl.

Pełnobranżowy nadzór inwestorski nad kompleksową termomodernizacją energetyczną budynków Gimnazjum im. Zbigniewa Herberta i Szkoły Podstawowej nr 2 .

Inwestor UMiG Wronki, wartość inwestycji ok 5,79 mln zł

2016

Usługa oceny wniosków Ministerstwo Zdrowia (Instytucja Pośrednicząca IX osi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020) – ocena ekspercka 20 wniosków w ramach oceny merytorycznej projektów dla konkursu w działaniu 9.1 POIiŚ – Infrastruktura ratownictwa medycznego.

Inwestor: Ministerstwo Zdrowia.

Inspektor nadzoru branży sanitarnej przy budowie budynku usługowo-handlowego CH INBAG w Szamotułach.

Inwestor: INBAP Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

2013

Usługa oceny wniosków dla Ministerstwo Środowiska (Instytucja Pośrednicząca Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013) jako Ekspert dokonujący oceny merytorycznej II stopnia w zakresie obszarów : „ Analiza instytucjonalna i formalno – prawna”, „Analiza techniczna”, oraz Procedury oceny oddziaływania na środowisko” projektów  złożonych w ramach osi priorytetowych I o II POIiŚ 2007 – 2013.

Inwestor: Ministerstwo Środowiska.

Inspektor nadzoru branży sanitarnej przy budowie hali logistycznej SEMP we Wronkach.

Inwestor: ADM Szamotuły Sp. z o.o

2012

Inspektor nadzoru branży sanitarnej.

Inwestor: CREATON A.G.

Pełnobranżowy nadzór inwestorski.

Inwestor: Gmina Wronki

Inspektor nadzoru branży sanitarnej.

Inwestor: Gmina Szamotuły.

2009-2019

Kierownik Jednostki Realizującej Projekt pn.: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy Wronki”

Wartość inwestycji: 62 098 992,31 zł 

„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i gminy Wronki – Etap II”.

Wartość inwestycji: 29 550 175,80 zł ”

Inwestor: Gmina Wronki

KONTAKT

MP PROJEKT

Usługi inżynierskie

biuro@mp-projekt.com.pl

Wszelkie pytania można kierować drogą mailową. Dołożymy starań aby niezwłocznie odpowiedzieć.

798 634 955

Z naszym biurem można się kontaktować od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00.

Wronki

Siedziba naszej firmy znajduję się:

Wronki
ul. Powstańców Wlkp. 23, budynek Spomasz – pokój 206